Privacybeleid

De privacy van onze klanten en werknemers is een van de belangrijkste pijlers van het beleid van GSC Hotels. Dit privacybeleid is van toepassing op de hele GSC Hotels groep.
Cliënten/kandidaten dienen dit beleid te lezen alvorens hun persoonsgegevens te verstrekken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle verzamelde en vastgelegde informatie waarmee een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld naam, adres, contacten enz.).
Klanten moeten ervoor zorgen dat kinderen onder de 18 geen persoonsgegevens verstrekken zonder hun toestemming.
In het kader van dit beleid verbindt GSC Hotels zich ertoe om:

Bereik

Het privacybeleid van GSC Hotels is van toepassing op de volgende gevallen:

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Als klant van GSC Hotels kunnen uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw familieleden voor verschillende doeleinden worden opgevraagd, namelijk:
Als sollicitant of stagiair bij GSC Hotels kan u worden gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
Wij vragen niet om gevoelige informatie zoals: religieuze of filosofische overtuigingen, politieke meningen, gezondheidsinformatie, ras of etniciteit, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakbond.
Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd in uiteenlopende omstandigheden, waaronder (maar niet beperkt tot) de volgende:

Doeleinden van het verzoek om Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden gevraagd voor de volgende doeleinden:

Openbaarmaking van persoonsgegevens

GSC Hotels kan persoonsgegevens van klanten/kandidaten delen met:

GSC Hotels behoudt zich tevens het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in geval van verkoop of overdracht van een deel of het geheel van de onderneming of haar activa.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan derden, zullen wij strikt voldoen aan onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving en zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat dergelijke derden persoonsgegevens op passende wijze gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Klanten/kandidaten kunnen hun persoonsgegevens inzien, corrigeren, aanvullen, bijwerken of verwijderen door contact op te nemen met GSC Hotels via e-mail: info@gschotels.com. Dergelijke verzoeken zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld. GSC Hotels kan om een kopie van een geldig identiteitsbewijs vragen om de privacy van de klant te beschermen en de identiteit van de klant te bevestigen alvorens enige wijziging wordt aangebracht.

Bescherming persoonsgegevens

GSC Hotels heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, om de persoonsgegevens van klanten en sollicitanten te beschermen en de vertrouwelijkheid te garanderen overeenkomstig de regels die in dit beleid zijn vastgelegd.
Wanneer om creditcardgegevens wordt gevraagd, verloopt deze communicatie via de SSL-beveiligingslijnen (Secured Sockets Layer) van GSC Hotels, op voorwaarde dat een SSL-compatibele browser wordt gebruikt, zoals Microsoft Internet Explorer of Google Chrome.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus controleer het regelmatig.

Contact / Vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met GSC Hotels via e-mail: info@gschotels.com.

Cookiebeleid

GSC Hotels gebruikt cookies op haar website om de werking ervan te verbeteren en de ervaring van de gebruiker te optimaliseren.
Het doel van deze informatie is om eventuele twijfels van gebruikers over het gebruik van cookies op de website van de GSC Hotels Groep weg te nemen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker (computer, mobiele telefoon of tablet) worden geïnstalleerd wanneer de gebruiker de website van GSC Hotels met een browser bezoekt. Cookies stellen de site in staat het apparaat van de gebruiker te herkennen.

Waarvoor worden cookies gebruikt en waarom gebruikt GSC Hotels ze op haar website?

GSC Hotels gebruikt cookies om inzicht te krijgen in het belang, het nut, de belangstelling, het volume en de frequentie van de bezoeken aan haar online-inhoud en om te ontdekken hoe de informatie het best kan worden gepresenteerd zodat deze werkelijk relevant is voor de gebruikers. Cookies helpen SGR Hotels te begrijpen hoe een klant op de website is gekomen (zoekopdracht op internet, aanbeveling van een andere site, reclame, enz.) en hoe de klant door de pagina’s navigeert. Cookies stellen ons ook in staat om uw browservoorkeuren te kennen, zoals de taal die u gebruikt. Zij verzamelen echter geen persoonsgegevens van welke aard dan ook of andere persoonlijk identificeerbare informatie.

Zijn cookies allemaal hetzelfde?

Nee. Er zijn verschillende soorten cookies die worden gebruikt, afhankelijk van het soort informatie dat moet worden geanalyseerd en verzameld en de duur van de periode waarin zij op het apparaat van de gebruiker geïnstalleerd blijven.

Welk soort cookies gebruikt de website van GSC Hotels?

De cookies die door de website van GSC Hotels worden gebruikt, hebben verschillende functies. Enerzijds gebruikt deze website cookies die analyseren hoe gebruikers op de website surfen en hoe zij de website hebben bereikt. Deze cookies stellen ons in staat de analytische gegevens van de website te bestuderen en de navigatie en de inhoud te verbeteren. Daarnaast gebruikt het cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren vastleggen, zoals de taalvoorkeur of inloggegevens om toegang te krijgen tot afgeschermde gebieden.

Hoe lang blijven cookies op het apparaat van de gebruiker geïnstalleerd?

GSC Hotels maakt gebruik van cookies met verschillende tijdsduren, die permanent of tijdelijk op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden opgeslagen. De website maakt gebruik van permanente cookies om een nieuw bezoek van dezelfde gebruiker te identificeren, zodat GSC Hotels kan begrijpen welke nieuwe inhoud de aandacht van die gebruiker heeft getrokken. Deze informatie wordt in het algemeen geanalyseerd om de aangeboden inhoud en diensten te verbeteren. De website maakt ook gebruik van tijdelijke cookies, die alleen actief blijven zolang de gebruiker op de site is. Deze cookies stellen GSC Hotels alleen in staat om te begrijpen hoe gebruikers de pagina’s doorbladeren en om mogelijkheden voor verbetering te bepalen.

Kan de gebruiker cookies blokkeren?

Ja. Alle browsers bieden u de mogelijkheid de toegang tot cookies te configureren of ze te blokkeren. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt blokkeren, kunt u de helpsectie van uw browser raadplegen.

Waar vind ik meer informatie over cookies?

Kijk voor meer informatie over cookies op www.allaboutcookies.org (in het Engels, Frans en Spaans).